Svet in ljudje Odkrivaj. Občuti. Uživaj.

Slovar

SI - EN

EN - SI
Cela beseda   

Več jezikov

Natisni  Pošlji prijatelju

Ko­čev­ska Reka

Fran­ci Hor­vat

Za­ra­di red­ke pose­lje­no­sti so se na širšem območju Kočevske Reke ohra­ni­la več­ja območja iz­jem­ne div­ji­ne z obsežnimi goz­do­vi. Šte­vil­ne narav­ne da­nosti, ki jih ima to območ­je, bi do­ma­či­ni radi vključi­li v turi­stič­no po­nud­bo.


Za­ra­di red­ke pose­lje­no­sti so se na širšem območju Kočevske Reke ohra­ni­la več­ja območja iz­jem­ne div­ji­ne z obsežnimi goz­do­vi, ki po­rašča­jo 95 od­stot­kov po­vr­ši­ne, nase­lje­ne z je­le­ni, med­ve­di, risi, div­ji­mi pra­ši­či, srnjad­jo, li­si­ca­mi in celo be­lo­re­pim orlom. Šte­vil­ne na­rav­ne da­nosti, ki jih ima to območ­je, bi do­ma­či­ni radi vklju­či­li v turi­stič­no po­nud­bo. V zad­njem ča­su je vse več pla­ni­nar­je­nja, pred­vsem na Go­te­niš­ki Snež­nik (1290 m) kot naj­viš­ji vrh te­ga območja. V oko­li­ci Bo­rov­ca sta za­ni­mi­va Krempa (942 m) in Kro­kar (1122 m). Med nji­ma je sed­lo, pod ka­te­rim vsa­ko leto cveti­jo nar­ci­se. Po­seb­no me­sto zavze­ma Cerk (1192 m), kjer je naj­več­ji ohra­nje­ni gozd­ni kom­pleks te vr­ste v Slo­veni­ji. Po­vr­ši­na rezer­va­ta je 72 ha in tod pre­vla­du­je­jo jel­ke in buk­ve.


Več lahko preberete v številki 108.Komentiraj članek
Naslov članka:
Država:
Vaš komentar ali vprašanje:
Elektronski naslov:
Naročilo starih številkSeznam objavljenih člankov

Seznam člankov, ki so bili v preteklih letih objavljeni v reviji Svet in ljudje, si lahko ogledate na seznamu objavljenih člankov.Didakta d.o.o., Revija Svet in Ljudje, Gradnikova 91a, 4240 Radovljica, tel. (04) 53 20 200, e-pošta: info@svetinljudje.si. Vse pravice pridržane.
izdelava spletnih strani Spletomat, orodje za spletni marketing