Svet in ljudje Odkrivaj. Občuti. Uživaj.

Slovar

SI - EN

EN - SI
Cela beseda   

Več jezikov

Natisni  Pošlji prijatelju

V naročju zimskega dne na Mrzlici

Tomaž Kumer

Mrz­li­ca, gora ozi­ro­ma hrib, leži na meji med Spod­njo Savinjsko do­li­no in Za­sav­jem. Po­leg raz­ko­šne­ga in šir­ne­ga raz­gle­da na vse stra­ni slovi tudi po bo­ga­tem rast­lins­tvu in ži­vals­tvu ter neo­kr­nje­ni na­ra­vi.


S pri­ho­dom mrz­lih dni in pr­vih sne­žink mi mi­sli same od sebe od­ta­va­jo k prejš­nji zimi in nje­nim ča­rom, ki še po­seb­no nav­di­hu­je­jo in pri­vla­či­jo lju­bi­te­lje zim­skih po­dob nara­ve. Če­prav ni­sem pre­ti­ran nav­du­še­nec zim­skih me­se­cev, me tudi ta let­ni čas ved­no zno­va pre­pri­ča, da se pre­dam užit­kom ob po­gle­dih na za­sne­že­no po­kra­ji­no in nje­no de­viš­ko be­li­no... Mrz­li­ca, gora ozi­ro­ma hrib, le­ži na meji med Spod­njo Savinjsko do­li­no in Za­sav­jem. Po­leg raz­ko­šne­ga in šir­ne­ga raz­gle­da na vse stra­ni slovi tudi po bo­ga­tem rast­lins­tvu in ži­vals­tvu ter neo­kr­nje­ni na­ra­vi. V po­let­nih mesecih pri­de­jo na svoj ra­čun pred­vsem lju­bi­te­lji pi­sa­ne­ga cvet­ja, am­pak to je že zgod­ba za to­plej­še dni. Ob­moč­je Mrz­li­ce je s svo­jim zgor­njim de­lom po­gor­ja za­ra­di vse­stran­ske­ga in ne­pre­cen­lji­ve­ga na­rav­ne­ga bo­gas­tva od leta 1996 za­va­ro­va­no tudi kot kra­jin­ski park. Gle­de na svo­jo po­vr­ši­no (141 ha) spa­da med naj­manj­še zavarovane par­ke v Slo­ve­ni­ji.


Več lahko preberete v številki 110.Komentiraj članek
Naslov članka:
Država:
Vaš komentar ali vprašanje:
Elektronski naslov:
Naročilo starih številkSeznam objavljenih člankov

Seznam člankov, ki so bili v preteklih letih objavljeni v reviji Svet in ljudje, si lahko ogledate na seznamu objavljenih člankov.Didakta d.o.o., Revija Svet in Ljudje, Gradnikova 91a, 4240 Radovljica, tel. (04) 53 20 200, e-pošta: info@svetinljudje.si. Vse pravice pridržane.
izdelava spletnih strani Spletomat, orodje za spletni marketing