Svet in ljudje Odkrivaj. Občuti. Uživaj.

Slovar

SI - EN

EN - SI
Cela beseda   

Več jezikov


INDIJA

Uradno ime: Republika Indija  
Državna ureditev: zvezna republika
Glavno mesto: New Delhi
Število prebivalcev: 1.081.229.000
Denarna enota: indijska rupija (INR)
Časovni okvir:  + 4.5 h (po SEČ) 
Klicna številka: + 91

Cepljenje
obvezno
/
pogojno obvezno
Rumena mrzlica
priporočljivo
Hepatitis A in B, Tifus,
Meningo kokni meningitis, steklina
Tablete
obvezno
Malarija


Ko­le­ra
je bila dol­go si­no­nim za In­di­jo. Po­na­va­di je okuž­ba bla­ga in mine brez huj­ših za­ple­tov. Za bo­le­zen je zna­čil­na obil­na vo­de­na dri­ska, bo­le­či­ne v tre­bu­hu, sla­bost in po­vi­ša­na te­le­sna tem­pe­ra­tu­ra. Zdrav­lje­nje po­te­ka z us­trez­nim na­do­mešča­njem iz­gub­lje­ne te­ko­či­ne in upo­ra­bo an­ti­bio­ti­kov. Za po­pot­ni­ke je ne­var­no pred­vsem uži­va­nje opo­reč­ne vode, mor­ske hra­ne (školj­ke) ali ne­po­pol­no to­plot­no ob­de­la­ne hra­ne. Po­pot­ni­kom sve­tu­je­mo pit­je us­te­kle­ni­če­ne vode. Izo­gi­baj­mo se vodi iz vod­nja­kov in le­de­nim koc­kam. Vodo lah­ko tudi us­trez­no pre­ku­ha­mo. Če to ni mo­go­če, vodo fil­tri­raj­mo ali do­daj­mo jo­do­ve tab­let­ke. Uži­va­mo le pre­ku­ha­no hra­no ozi­ro­ma sad­je in ze­le­nja­vo, ki smo jo olu­pi­li sami. 

Piki in ugri­zi ži­va­li na in­dij­ski pod­ce­li­ni so za po­pot­ni­ke ve­li­ko tve­ga­nje. Ve­či­na ugriz­nih ran je po­sle­di­ca bliž­njih sre­čanj z do­ma­či­mi mač­ka­mi in psi, manj pa po­sle­di­ca na­pa­da div­jih ži­va­li. Kljub temu ve­lja opo­zo­ri­lo, saj v In­di­ji na pri­mer za­ra­di ugri­za kač na leto umre oko­li 25.000 oseb. Pri vsa­ki poš­kod­bi, ki jo pov­zro­či ži­val, je zelo po­mem­bna os­kr­ba rane. Le-to je tre­ba oči­sti­ti, po po­tre­bi okon­či­no imo­bi­li­zi­ra­ti in poi­ska­ti us­trez­no zdrav­niš­ko po­moč. 
Ved­no je tre­ba po­skr­be­ti za pre­pre­če­va­nje okužb, te­ta­nu­sa in ste­kli­ne. Vi­rus ste­kli­ne naj­de­mo pri raz­lič­nih me­so­je­dih ži­va­lih. Za lju­di so naj­po­mem­bnej­ši vir okuž­be psi.
Naj­več pri­me­rov ste­kli­ne na sve­tu je v In­di­ji. Bo­le­zen pre­pre­ču­je­mo s cep­lje­njem.

Povzeto po Milan Rajtmajer, dr. med.; več lahko preberete v številki 97.


Veleposlaništvo Republike Slovenije
46 Poorvi marg
Vasant Vihar
New Delhi - 110057
India
Tel: (+) 91 11 41 66 28 91
Faks: (+) 91 11 41 66 28 95
Elektronska pošta: vnd@gov.si
Spletna stran: http://newdelhi.veleposlanistvo.si
Vlak življenja - po poteh, ki nas vodijo k samemu sebi
Nikoli nisem pretirano razmišljala o tej deželi. A kljub temu so me zaobjeli strahovi takoj, ko sem si naslikala samo sebe v tistem »strašljivem« okolju. Nevarnost, revščina in s tem povezane bolezni so bile moje prve asociacije. Morda so tudi tvoje? Čakam. Včasih se zdi, da je Indija eno samo čakanje v nedogled. Preverim še zadnjič. V družbi nadležno velikega nahrbtnika stojim na tiru številka osem, kamor bi pred četrt ure moral prisopihati vlak, ki naj bi me popeljal proti jugu države.

Vlak

FOTOZGODBA: Mati Indija
Indija kar buhti od religije, kulture, zgodovine in pisanega življa. Je mešanica različnih etničnih skupin, kjer vsaka s svojim jezikom, življenjskim slogom, religijo, miti pripomore h celovitosti indijske kulture.

Viki Grošelj: GOLA GORA, NANGA PARBAT

Ptičji paradiž sredi človeškega mravljišča
Na skrajnem vzhodu indijske države Radžastan, v bližini turističnega ponosa Indije Agre, leži meka. Pa ne tista Meka, ki je življenjski romarski cilj vsakega pravovernega muslimana. Ta meka je povsem drugačna. Tudi sem romajo ljudje, seveda v neprimerljivo manjšem številu. Njihov cilj je nacionalni park Keoladeo, prizorišče edinstvenega ptičjega spektakla na indijski podcelini. Vsak zagrizen opazovalec ptic, ki obišče Indijo, se prej ali slej ustavi tudi v tem čarobnem območju.

Praznik razposajenosti v Orchi
Rama Bolo, je odzvanjala pesem iz templja o človeku, ki se utaplja v oceanu življenja, in Rama, božje ime, je kot splav drsela na drugi breg. Edina ulica v mestecu Orcha, na severnem koncu neobljudene, povsem sušne pokrajine indijske države Madija Pradeš, je bila polna. Skupina fantov je plesala na boliwoodsko filmsko glasbo in vmes sipala prah na vse, ki jih je dosegla. Vmes so tekali otroci in sipali prah na romarje, ki so naprej smejoč se mazali drug drugega s prahom živih barv, najraje rdeče.

stran12>
Didakta d.o.o., Revija Svet in Ljudje, Gradnikova 91a, 4240 Radovljica, tel. (04) 53 20 200, e-pošta: info@svetinljudje.si. Vse pravice pridržane.
izdelava spletnih strani Spletomat, orodje za spletni marketing