Svet in ljudje Odkrivaj. Občuti. Uživaj.

Slovar

SI - EN

EN - SI
Cela beseda   

Več jezikov


Kitajska

Uradno ime: Ljudska republika Kitajska
Državna ureditev: socialistična ljudska republika
Glavno mesto: Peking
Število prebivalcev: 1.298.848.000
Denarna enota: renminbi juan (CNY)
Časovni okvir: + 9 h (po SEČ)
Klicna številka: + 86 

Cepljenje
obvezno
/
pogojno obvezno
Rumena mrzlica
priporočljivo
Hepatitis A in B, Tifus,
Meningo kokni meningitis, steklina
Tablete
obvezno
Malarija

Ma­la­ri­ja se po­jav­lja na Ki­taj­skem. Tu­ri­sti, ki po­tu­je­jo v več­ja me­sta in tu­ri­stič­ne kra­je, niso ogro­že­ni. Ne­var­nost ob­sta­ja v po­dežel­skih pre­de­lih v pro­vin­cah Hai­nan, Yun­nan, Fui­jan, Guang­dong, Guang­xi, Guiz­hou, Sic­huan, Ti­bet ob re­kah Zang­bo, An­hui, Hu­bei, Ha­ian, Jiang­su in Shan­dong. Mož­nost okuž­be je na nad­mor­ski vi­ši­ni pod 1500 me­trov. Od ju­li­ja do no­vem­bra je ne­var­nost v pre­de­lih se­ver­no od 33. vzpo­red­ni­ka, od maja do de­cem­bra pa juž­no od 25. vzpo­red­ni­ka se­ver­ne po­lob­le. Med zdra­vi­li za pre­pre­če­va­nje ma­la­ri­je na Ki­taj­skem pri­po­ro­ča­mo dok­si­ci­klin, mef­lok­vin ali kom­bi­na­ci­jo ato­vak­vo­na in prog­va­ni­la. Pri­po­ro­ča­mo upo­ra­bo od­vra­čal (re­pe­len­tov), ki vse­bu­je­jo vsaj 30 od­stot­kov ak­tiv­ne sub­stan­ce DEET, no­še­nje svet­lih ob­la­čil, izo­gi­ba­nje raz­nim par­fu­mom ter na tre­kin­gih po­no­či upo­ra­bo zaščit­nih mrež pro­ti ko­mar­jem. V zad­njem ob­dob­ju se za do­kaz okuž­be z ma­la­ri­jo upo­rab­lja­jo tudi hi­tri te­sti, ki jih lah­ko na­re­di­jo po­pot­ni­ki sami.
Vir: Milan Rajtmajer, dr. med.; več lahko preberete v številki 95.

Veleposlaništvo Republike Slovenije
No. 57, Block F, Ya Qu Yuan, King's Garden Villas
18 Xiao Yun Road, Chao Yang district
100600 Beijing 
PR of China 
T: (+) 86 10 6 468 11 54
Elektronska pošta: vpe@gov.si
Pristojno za: Vietnam
Psihadelična jezerca Huanglonga
Potovanje iz Gansuja v Sečuan je svojevrstno doživetje, na koncu katerega popotnika čaka bogata nagrada, bodisi psihadelična jezera Huangloga bodisi skrivnostni samostan v Hezou ali še bolje v Xiaheju.

Dzong, Kumbum, Gyantse!
Tibetanske trdnjave so vredne resničnega občudovanja.

Didakta d.o.o., Revija Svet in Ljudje, Gradnikova 91a, 4240 Radovljica, tel. (04) 53 20 200, e-pošta: info@svetinljudje.si. Vse pravice pridržane.
izdelava spletnih strani Spletomat, orodje za spletni marketing